Logga in

Välkommen till Sveriges Bolagsjurister!

Vi har skapat en ny webbplats som ska göra det enkelt för dig som är bolagsjurist att hitta information om oss och bli en del av vårt nätverk.

I huvudmenyn kan du enkelt navigera och ta del av:

 • Aktuella händelser så som branschnyheter och artiklar.
 • Kalendarium för vår kostnadsfria utbildningsserie för medlemmar.
 • Kunskapsbanken där du bland annat hittar information om våra mentorskapsprogram.
 • Information om föreningen.

Ansökan om inträde i föreningen gör du genom att fylla i formuläret som du finner under länken “Bli medlem” i webbsidans högra hörn.

Önskar du ta kontakt med oss så finner du kontaktuppgifter längst ned på webbsidan. Följ oss gärna på sociala medier genom att trycka på ikonerna för LinkedIn, Twitter och Instagram!

Stadgar

Antagna av ordinarie föreningssammanträden den 11 juni 1954 och ändrade av ordinarie föreningssammanträden den 8 december 1954, den 3 juni 1989, den 21 mars 1996, den 23 mars 1999, den 20 mars 2001, den 7 april 2005, den 24 september 2005, den 16 september 2006, den 20 april 2010, den 16 april 2012 och den 23 mars 2017.

§ 1

Föreningens firma är Sveriges Bolagsjurister.

§ 2

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föreningens medlemmar skall vara jurister anställda i företag, såsom bolagsjurister eller motsvarande, och där vare sig juristens huvudsakliga arbetsuppgift eller företagets huvudsakliga verksamhet är att förmedla juridisk rådgivning till externa klienter. Med företag avses organisationer som bedriver näringsverksamhet och inte huvudsakligen har offentligrättsliga funktioner. Medlem får vid upphörande av sin anställning som bolagsjurist eller motsvarande på grund av pensionering beviljas fortsatt medlemskap.

§ 4

Föreningens ändamål är att gagna medlemmarna i deras yrkesutövning genom att sammanföra dem till utbyte av erfarenheter och diskussion om gemensamma yrkesfrågor samt genom att därvid skapa tillfälle till kordial samvaro. Föreningen har vidare till ändamål att, i nyss angivet syfte, deltaga/ingå i internationella sammanslutningar av bolagsjurister. Fråga om sådant medlemskap beslutas av föreningssammanträdet.

§ 5

Föreningens högsta beslutande organ är föreningssammanträdet. Ordinarie föreningssammanträde må avhållas två gånger om året, ett i mars eller april och ett i september eller oktober. Varje medlem har en röst. Vid föreningssammanträde avgörs förekommande frågor med enkel majoritet; dock fordras för giltigt beslut om inval av ny medlem enligt § 10, uteslutande av medlem enligt § 11 eller § 12, om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är ense om beslutet.

§ 6

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av minst fem och högst sju ledamöter. Dessa skall bl.a. vara ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattemästare respektive klubbmästare. Styrelsen väljs för ett år i sänder. Styrelsens ledamöter skall föreslås av en valberedning bestående av minst en och högst tre ledamöter.

§ 7

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening.

§ 8

Föreningens utgifter täcks genom årliga avgifter. Den årliga medlemsavgiften bestäms på föreningssammanträde. Avgifter i samband med föreningens arrangemang bestäms av styrelsen.

§ 9

På ordinarie föreningssammanträde på våren skall följande ärenden avhandlas.

  1. Fastställande av föreningens resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår.
  2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  3. Val av styrelse.
  4. Val av revisor och i förekommande fall en suppleant för denne.
  5. Val av valberedning.
  6. Övriga ärenden.
§ 10

Ansökan eller förslag om inträde i föreningen prövas av styrelsen. Yppas inom styrelsen olika meningar om inval skall frågan hänskjutas till föreningssammanträde. På enhälligt förslag av styrelsen må även annan än i § 3 angiven person inväljas i föreningen, om beslut därom fattas av föreningssammanträdet.

§ 11

Medlem som inte uppfyller de i § 3 angivna kraven eller som inte erlägger avgift som bestämts enligt § 8 får uteslutas. Uteslutning prövas av styrelsen. Om styrelsen inte är enig i fråga om uteslutning hänskjuts frågan till föreningssammanträdet.

§ 12

Medlem skall iakttaga föreningens etiska regler. Medlem som inte gör detta kan, genom beslut av styrelsen, uteslutas ur föreningen. Om styrelsen inte är enig i fråga om uteslutning hänskjuts frågan till föreningssammanträdet.

§ 13

Föreningens räkenskapsår skall vara den 1 januari – den 31 december.

§ 14

Föreningen skall ha en revisor som inte behöver vara en auktoriserad eller godkänd revisor. Föreningsmedlem kan utses till revisor. Om föreningsmötet så beslutar må en revisorssuppleant utses.

§ 15

Kallelse till ordinarie föreningsmöte skall ske med brev, som skall sändas ut minst två veckor före mötesdagen. Vid tillämpningen av denna föreskrift skall e-postmeddelande anses som brev.

§ 16

Om ändring av dessa stadgar föreslås skall detta angivas i kallelse till ordinarie föreningssammanträde.

§ 17

Om föreningens ändamål inte längre kan tillgodoses eller om annan anledning förekommer att upplösa föreningen skall – efter det att alla skulder betalats – föreningens återstående tillgångar tillfalla någon allmännyttig organisation, som föreningsmötet bestämmer.